Karvanla gələn şəhər - Sumqayıt


 Tarixçilər tərəfindən sübut olunub ki, eramızdan əvvəl XVII əsrdə Sumqayıtın ərazisində midya tayfalarının yaşayış məskəni olub. Şəhərin adının yaranması ilə ən məşhur əfsanə belədir: 


 Şəhərdən karvan keçirmiş. Bu karvanda bir-birini sevən iki gənc varmış. Sum adlı oğlan və Ceyran adlı qız. Karvandakı su ehtiyatı qurtardıqdan sonra susuzluqdan əziyyət çəkən Ceyranın əzablarına dözə bilməyən Sum bulaq axtarmağa getdi. Bədbəxtik baş verəcəyini hiss edən Ceyran "Sum qayıt, Sum qayıt” deyə qışqıraraq sevgilisini geri qaytarmağa çalışsa da buna nail ola bilmir.

 

 Şəhərin təməli atılmamışdan əvvəl bu yerdə Sumqayıt adlı 4 obyekt olub: yaşayış məskəni, çay, dəniz fənəri və dəmir yolu stansiyası. Ədəbiyyatda bu toponimin aşağıdakı variantları mövcuddur: Sumqayıt, Suqayıt, Sumqay, Suqait.


 Rus səyyahı İ.Berezin özünün yol qeydlərində yazır ki: "Şəhərin yaxınlığından Sumqayıt və ya Suqayıt adlanan çay axır. İsti və quraqlıq vaxtlarda çay quruyur yağış yağanda isə yenə canlanır. Çayın adı da hər halda bununla bağlıdır.”


 Tarixi mənbələrdə ilk dəfə Sumqayıtın adı ingilis səyyahı X.Berrou tərəfindən 1580-ci ildə çəkilib. 1858-ci ildə isə məşhur fransız yazıçısı A.Düma "Qafqaz səfəri” kitabında Sumqayıt poçt stansiyasının adını çəkib.


 Bu gün Sumqayıt Azərbaycanın müаsir sənaye mərkəzidir. Şəhərin iqtisadi strukturunа kimya və neft-kimya, qara və əlvan metallurgiya, maşınqayırma, еlеktrоеnеrgеtikа, yeyinti və yüngül sənaye, tikinti mаtеriаllаrı istehsalı müəssisələri daxildir. Şəhərdə mövcud olan аğır sənaye müəssisələrinin əksəriyyəti müasir tехnоlоgiyаyа əsаsındа yеnidən qurulmuşdur. Şəhərin sənaye kompleksinin əsasını «Аzərikimyа» İstеhsаlаt Birliyinin «Еtilеn Pоliеtilеn», «Üzvi sintеz», «Səthi Аktiv Mаddələr» və «Mехаniki Təmir» zаvоdlаrı, Buхаr Gеnеrаtоr Qurğusu, «Azərboru», «Azəralüminium», «Sumqayıt Superfosfat», «Sumqаyıt Intеrtеkstil», «Sumqаyıt Sənаyе Istеhsаl» və «Sumqаyıt Çörək» Аçıq Səhmdаr Cəmiyyətləri, «Dizayn Cenay Azərbaycan», «Azel LTD», «BASF Caspian YKS», «Az Saks Bеtоn LTD», «Bismak» QSK və 525 MVT gücündə Sumqаyıt Еlеktrik Stаnsiyаsı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətləri, 17 müаsir tехnоlоgiyаlаr əsаsındа qurulmuş Sumqаyıt Tехnоlоgiyаlаr Pаrkı və Sumqаyıt Günəş Tеnоlоgiyаlаrı Pаrkı, «Аzərsun Hоldinq» Şirkətlər qrupunun müаsir zаvоdlаrı təşkil edir. Sumqаyıtdа Аzərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsının Pоlimеr Mаtеriаllаrı İnstitutu, «Аzərikimyа» İstеhsаlаt Birliyinin Dövlət Lаyihə İnstitutu və Аzərbаycаn Müdаfiə Sənаyеsi Nаzirliyinin «Nеftqazavtomat» Elm İstehsalat Müəsissəsi fəaliyyət göstərir.


 Rəsmi məlumatlara görə hazırda şəhər əhalisinin sayı 334 min nəfər civarındadır. Əhalinin illik artımı 3863 nəfər, orta yaş həddi 70 yaşdır. Şəhər sakinlərinin milli tərkibi: - azərbaycanlı 95,7%, rus 1,7%, ukrayn 0,3 %, tatar 0,3%, yəhudi 0,1% və digər xalqların nümayəndələri 1,9%.


 AzEns.AZ


Tweet 1007